Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL OFFICE CVBA – CALUWAERTS UYTTERHOEVEN 

Volgende bepalingen zijn van toepassing op elke dienstverlening die Legal Office CVBA, Caluwaerts Uytterhoeven, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, en met KBO-nummer 0526.822.539, verleent aan het cliënteel.

Communicatie
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voert het advocatenkantoor alle communicatie met de cliënt per e-mail op het door de cliënt opgegeven e-mailadres. De facturen worden bezorgd per e-mail op het door de cliënt opgegeven e-mailadres voor facturatie. De cliënt zorgt ervoor dat hij/zij de opgeven e-mailadressen actueel houdt. De cliënt geeft onmiddellijk elke wijziging in contactgegevens door aan het advocatenkantoor.

 

Ereloon en kosten
Het ereloon dekt de prestaties van de advocaat zoals adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, …  Het dossier wordt behandeld volgens de gebruikelijke tarieven van het advocatenkantoor.  

 

De advocaat bepaalt de inzet van advocaten-medewerkers en/of advocaten-stagiairs in het dossier. Rekening houdend met de anciënniteit, bedragen de erelonen 50 % tot 80 % van bovenvermeld ereloon.

 Het advocatenkantoor rekent volgende kosten aan:

  • dossieraanmaak aan 50€ per dossier
  • opstellen van briefwisseling, conclusies, contracten,  nota’s, verzoekschrift, dagvaarding, … aan 12€ per pagina
  • kopiekosten aan 0,20€ per pagina
  • kleurkopiekosten aan 0,80€ per pagina
  • verzendingskosten en aangetekende zending aan portkost 
  • kilometervergoeding aan 0,60 € per kilometer
  • parkeerkosten aan kostprijs
  • gerechtskosten worden doorgerekend aan kostprijs
  • prestaties door derden worden doorgerekend aan kostprijs

 Alle erelonen en doorgerekende kosten zijn te vermeerderen met 21% BTW 

Facturatie en betalingsvoorwaarden
Het advocatenkantoor zal voor de aanvang en tijdens de opdracht regelmatig voorschotfacturen en tussentijdse facturen uitschrijven. Het advocatenkantoor verrekent alle betaalde voorschotten bij opstellen van de eindfactuur. 

De cliënt dient de facturen te betalen binnen de 15 kalenderdagen na datum van het betalingsverzoek. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur staat moet hij deze binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar.Bij gebreke aan tijdige betaling door de cliënt kan het kantoor besluiten om alle verdere prestaties in het dossier  op te schorten. Dit betekent dat het advocatenkantoor vervolgens niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het daardoor gebeurlijk niet naleven van termijnen of het niet leveren van prestaties.

Bij gebreke aan geldig en tijdig protest en na schriftelijke aanmaning tot betaling, is de cliënt op het nog openstaande saldo een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het totaal verschuldigde saldo, te vermeerderen met een rente die overeenstemt met de wettelijke rentevoet plus 2 % van rechtswege vanaf de vervaldatum. 

Het advocatenkantoor zal bovenvermeld ereloon aanpassen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Als  aanvangsindex geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van dit mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, dan zal het advocatenkantoor de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde ereloon en kosten verhalen op de cliënt.

Wanneer het advocatenkantoor optreedt namens meerdere personen of rechtspersonen in hetzelfde dossier, dan kan het advocatenkantoor elke persoon of rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken tot betaling van de facturen.

Toepassing van de Witwaspreventiewet
De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet van 12 januari 2004. Dit betekent dat de advocaat de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot de melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen.

 

Beroep op derden
De cliënt aanvaardt dat het advocatenkantoor voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, desgevallend buitenlandse advocaten. Wordt een beroep gedaan op andere advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, dan laat de cliënt de keuze over aan het advocatenkantoor.

Het advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze worden gekozen in overleg met de cliënt.

Het advocatenkantoor rekent de kosten van alle derden door aan de cliënt (zie eerder ereloon en kosten).

Aansprakelijkheid
De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van het advocatenkantoor beperkt wordt tot het bedrag waarvoor het advocatenkantoor verzekerd is, meer bepaald tot  3.750.000,00€ per schadegeval per jaar. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet.

 

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat het advocatenkantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een bedrag ten belope van de aan het advocatenkantoor betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van 50.000 EUR. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek bezorgd worden, de polisvoorwaarden worden tevens op de website vermeld.

Derdengelden
Het advocatenkantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisies, kosten of ereloon. Het advocatenkantoor brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

Rechtsplegingsvergoeding
De cliënt erkent dat hij/zij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (zie lijst rechtsplegingsvergoedingen). De rechtsplegingsvergoeding kan door de advocaat worden aangewend ter aanzuivering van zijn ereloon en kosten.


Bevoegdheid van de rechtbank
In geval van betwisting zullen de rechtbanken te Antwerpen bevoegd zijn en is het Belgisch recht van toepassing.

 

Lijst van rechtsplegingsvergoedingen 2016
 

Basisbedrag

Minimum

Maximum

tot 250 euro :

180 euro

90 euro

360 euro

van 250,01 euro tot 750 euro:

240 euro

 150 euro

600 euro

van 750,01 euro tot 2.500 euro :

480 euro;

240 euro

1.200 euro

van 2.500,01 euro tot 5.000 euro :

780 euro;

450 euro

1.800 euro

van 5.000,01 euro tot 10.000 euro :

1.080 euro;

600 euro

2.400 euro

van 10.000,01 euro tot 20.000 euro :

1.320 euro;

750 euro

3.000 euro

van 20.000,01 euro tot 40.0000 euro :

2.400 euro;

1.200 euro

4.480 euro

van 40.000,01 euro tot 60.000 euro :

3.000 euro;

1.200 euro

6.000 euro

van 60.000,01 euro tot 100.000 euro :

3.600 euro;

1.200 euro

7.200 euro

van 100.000,01 euro tot 250.000 euro :

6.000 euro;

1.200 euro

12.000 euro

van 250.000,01 euro tot 500.000 euro :

8.400 euro;

1.200 euro

16.800 euro

van 500.000,01 euro tot 1.000.000 euro :

12.000 euro;

1.200 euro

24.000 euro

meer dan 1.000.000, 01 euro :

18.000 euro;

1.200 euro

36.000 euro


Niet in geld waardeerbare zaken:

1.440 euro

90 euro

12.000 euro