Zoeken

BREXIT: Wat betekent dit voor uw intellectuele eigendomsrechten?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  BREXIT: Wat betekent dit voor uw intellectuele eigendomsrechten?

BREXIT: Wat betekent dit voor uw intellectuele eigendomsrechten?

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna “Verenigd Koninkrijk” genoemd) gaf op 29 maart 2017, na de uitslag van een in het Verenigd Koninkrijk gehouden referendum en zijn soevereine besluit de Europese Unie te verlaten, in overeenstemming met Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna “VEU” genoemd), dat krachtens Artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna “Euratom-Verdrag” genoemd) van toepassing is op Euratom, kennis van zijn voornemen zich uit de Europese Unie (hierna de “Unie” genoemd) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna “Euratom” genoemd) terug te trekken.

Teneinde de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ordelijk te regelen, sloten beide partijen in 2019 een “terugtrekkingsakkoord”. 

In het kader van deze terugtrekking en gedurende de transitieperiode, welke tot 31 december 2020 liep, onderhandelde het Verenigd Koninkrijk en de Unie een nieuw handels- en samenwerkingsakkoord. Dit handels -en samenwerkingsakkoord trad in werking op 1 januari 2021. 

Wat betekent de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en de Euratom nu voor uw intellectuele eigendomsrechten?

De implicaties van deze terugtrekking verschillen naargelang, onder andere, het type intellectueel eigendomsrecht waarover u beschikt en, in een bepaalde gevallen, de datum waarop dit recht werd geregistreerd. 

Zo creëerde het Verenigd Koninkrijk voor reeds verkregen Europese merken en Gemeenschapsmodellen, geregistreerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), automatisch en kosteloos een vergelijkbaar VK-recht bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). 

Vernieuwingen van uw EU-merk of -model bij het EUIPO dienen ook te worden aangevraagd voor het VK-merk of -model bij het UKIPO.

Indien u nog geen EU merk of Gemeenschapsmodel heeft verkregen, doch wel een aanvraag indiende vóór 1 januari 2021 bij het EUIPO, zal uw EU merk en/of Gemeenschapsmodel bij toekenning geen bescherming bieden in het Verenigd Koninkrijk. Aldus zal u een aparte aanvraag moeten indienen bij het UKIPO in het Verenigd Koninkrijk. Evenwel kan u zich wel beroepen op uw Europese aanvraag binnen de 9 maanden vanaf 1 januari 2021.

Voor Europese merken en Gemeenschapsmodellen die sinds 1 januari 2021 geregistreerd worden, geldt er geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk. Indien u eveneens in het Verenigd Koninkrijk bescherming wenst te genieten, zal u hiervoor een aparte aanvraag moeten indienen bij het UKIPO in het Verenigd Koninkrijk. 

Voor uw kwekersrecht wordt een gelijkaardig onderscheid gemaakt.

Meer bepaald, ontwikkelde het Verenigd Koninkrijk eveneens voor uw reeds verkregen kwekersrechten geregistreerd bij het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) automatisch en kosteloos een vergelijkbaar VK-recht bij het Plant Variety Right Office van de Animal & Plant Health Agency (APHA). 

Indien u uw kwekersrecht nog niet heeft verkregen, doch wel een aanvraag indiende vóór 1 januari 2021 bij het CPVO, zal dit recht bij toekenning geen bescherming bieden in het Verenigd Koninkrijk.  U zal, net zoals dat voor Europese merken en Gemeenschapsmodellen het geval is, een aparte aanvraag moeten indienen bij het APHA in het Verenigd Koninkrijk. Evenwel kan u zich wel beroepen op uw Europese aanvraag binnen de 6 maanden vanaf 1 januari 2021.

Ingeval u uw kwekersrecht registreerde sedert 1 januari 2021, biedt dit recht geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk. Ook in dit geval zal u een aparte aanvraagprocedure moeten indienen bij het APHA in het Verenigd Koninkrijk indien u uw kwekersrecht wenst te registreren in het Verenigd Koninkrijk. 

Heeft u een Europees octrooi, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. De Brexit heeft geen impact op reeds verkregen of nog aan te vragen octrooien daar het Europees octrooisysteem losstaat van de Europese Unie. 

Hetzelfde geldt voor uw auteursrechten en de naburige rechten daar auteursrechtelijk beschermde werken niet beschermd zijn door een Europees depot maar automatisch beschermd zijn op het moment van creatie en dit op grond van diverse internationale verdragen. 

Heeft u vragen over uw intellectuele eigendomsrechten? Contacteer dan Mr. Kristiaan Caluwaerts, Mr. Thaïs Habotte en Mr. Namitaa Shah.