Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De nieuwe wet bedrijfsgeheimen

De nieuwe wet bedrijfsgeheimen

Een nuttig hulpmiddel voor uw onderneming.

Technische procédés, productieprocessen, formules en recepten, klanten- en leverancierslijsten, omzetten, marges. Dagelijks gaat u hiermee om: u verbetert permanent uw kennis. Maar hoe beheert u al uw gegevens? Beschermt u ze ook? En bent u zich bewust van bepaalde fenomenen die uw knowhow bedreigen zoals outsourcing, hacking, wireless technologie, externe opslag van data, inbreuken door ex-medewerkers, etcetera.

De nieuwe wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen wil de inbreuken op uw knowhow beteugelen.

De wetgever beschermt informatie die geheim is, een handelswaarde heeft omdat ze geheim is en door de rechtmatige houder beschermd wordt via redelijke maatregelen. Zo wordt uw intellectueel kapitaal en concurrentievoordeel gevrijwaard. Hiertoe bestaat trouwens  een noodzaak: onderzoeken wijzen uit dat reeds 20% van de ondernemingen slachtoffer zijn geweest van diefstal van bedrijfsgeheimen.

De wet biedt u bescherming in de mate u redelijke maatregelen neemt om de bewuste informatie geheim te houden. Dit kan door een arsenaal van initiatieven zoals een schriftelijk geheimhoudingsbeleid, informatie aan en training van medewerkers, geheimhoudingsbedingen, niet concurrentieclausules, fysieke en digitale vergrendeling van bedrijfsgeheimen, beleid inzake kopiëren en afprinten van documenten, exit interviews met vertrekkend personeel, en zo verder.

Er bestaan ook procedures en rechtsmiddelen om uw bedrijfsgeheimen te beschermen.

Dit kan bijvoorbeeld door voorlopige maatregelen zoals stakingsvorderingen tot gebruikmaking en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

Ook kan een onmiddellijk tijdelijk verbod worden opgelegd om inbreuk makende goederen  te produceren en/of in de handel te brengen.

Eveneens kan beslag gelegd worden of afgifte geëist van inbreuk makende goederen.

Naast deze voorlopige acties kunnen ook definitieve maatregelen genomen worden. De rechter kan een permanent verbod opleggen om bedrijfsgeheimen te gebruiken en/of openbaar te maken. Inbreuk makende goederen kunnen teruggeroepen worden van de markt, vernietigd worden, en zo verder.

Ook wordt de mogelijkheid voorzien om vergoeding te vorderen voor elke schade die veroorzaakt wordt door het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Tenslotte kan de rechter bevelen dat zijn beslissing publiek wordt gemaakt.

De nieuwe wet biedt dus een grotere bescherming aan de eigenaar van bedrijfsgeheimen. Caluwaerts Uytterhoeven staat u graag bij om uw bedrijfsgeheimen afdoend juridisch te beschermen en waar vereist de nodige procedurele maatregelen te nemen. Voor meer informatie, neem contact op met Mtr. Dirk Berckmans en Mtr. Frederik Van Overtveldt.

- Mtr. Dirk Berckmans