Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuw Koninklijk Besluit inzake technische specificaties (STS) voor bouwproducten


Nieuw Koninklijk Besluit inzake technische specificaties (STS) voor bouwproducten

16 feb 2018

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2018 werd het Koninklijk Besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties gepubliceerd (hierna: KB Technische Specificaties). Dit Koninklijk Besluit vervangt het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector.

Technische Specificaties (STS, of Spécifications techniques Unifiées/Eengemaakte technische specificaties) zijn referentiedocumenten, bestemd voor de voorschrijvers en bouwheren, die de kwaliteit in de bouw ondersteunen en een specifieke bijdrage leveren voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap (art. 1, 1° KB Technische Specificaties). Het zijn publiekelijk beschikbare referentiedocumenten (art. 2, eerste lid KB Technische Specificaties).

Hoofdstuk 3 van het KB Technische Specificaties beschrijft de procedure voor de totstandkoming van de STS. Het is uiteindelijk de Technische Commissie van de Bouw die een ontwerp van STS beoordeelt en valideert. Een gevalideerde STS wordt vervolgens gepubliceerd op de website van de Technische Commissie van de Bouw. Momenteel kunnen de STS worden teruggevonden op een webpagina van de FOD Economie.

De naleving van de STS, of van bepaalde elementen uit de STS is in beginsel niet verplicht. Evenwel kan de naleving ervan opgelegd worden door een reglementaire, administratieve of contractuele bepaling, of door een privaat of publiek bestek voor bouwwerken (art. 3 KB Technische Specificaties).

Artikel 4, 1° van het KB Technische Specificaties preciseert nog dat de toepassing van, de verwijzing naar of de vermoedelijke conformiteit met de voorschriften van de STS de voorschrijvers, de ontwerpers, de uitvoerders en de andere betrokken partijen niet ontslaan van hun aansprakelijkheid. Het loutere feit dat de STS werden nageleefd, vormt dus geen weerlegbaar vermoeden dat er geen fout werd begaan bij het ontwerp of de uitvoering.

Een STS mag niet worden verward met een NBN-norm. De NBN-normen geven de regels van goed vakmanschap weer die, op het ogenblik dat ze worden aangenomen, gelden voor een bepaald product, een bepaald procedé of een bepaalde dienst (art. VIII.1 Wetboek van Economisch Recht.

 Meer weten? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven (k.uytterhoeven@legaloffice.be)