Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuwe reglementering plaatsing overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017

 

Nieuwe reglementering plaatsing overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017

28 jun 2017

De nieuwe reglementering inzake de plaatsing van overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017. De nieuwe regels inzake de plaatsing, als ook inzake de uitvoering en rechtsbescherming zijn derhalve van toepassing op:

 • alle opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, en,
 • voor zover er geen verplichting is tot bekendmaking, alle opdrachten waarvoor de kandidaten vanaf 30 juni 2017 worden uitgenodigd tot indienen van een offerte.
Wat de plaatsing van overheidsopdrachten betreft, kan alvast worden gewezen op enkele belangrijke aandachtspunten:

(1) Heel wat aangelegenheden die vroeger werden geregeld in het KB Plaatsing 2011, zijn thans opgenomen in de Overheidsopdrachtenwet 2016. Vaak moeten de bepalingen van de Overheidsopdrachtenwet 2016 en het KB Plaatsing 2017 (inbegrepen het Verslag aan de Koning) samen worden gelezen om de toepasselijke regels te kennen.


(2) De opdrachtdocumenten moeten worden aangepast aan de nieuwe terminologie.


Wat betreft de plaatsingsprocedures, kan er thans als standaardprocedures worden gekozen tussen:

 • een openbare procedure (de vroegere open offerteaanvraag en open aanbesteding),
 • een niet-openbare procedure (de vroegere beperkte offerteaanvraag en beperkte aanbesteding).
Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan (hetgeen moet blijken uit de motivering van de keuze van de plaatsingsprocedure), kan ook worden geopteerd voor:
 • een mededingingsprocedure met onderhandeling,
 • een concurrentiegerichte dialoog,
 • een innovatiepartnerschap,
 • een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
In een aantal restrictief omschreven gevallen en omstandigheden kunnen opdrachten ook worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Ook in dit geval moet de keuze worden gemotiveerd.


(3) Ingeval een opdracht onderworpen is aan de Europese bekendmaking, mag de opdracht niet worden bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen vóór de datum van bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van Europese Unie. Rechtszettingsberichten leiden tot een verdaging van de uiterste datum van de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes.


(4) Het niet voldoen aan de verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen wordt een verplichte uitsluitingsgrond, weliswaar met een reeks uitzonderingen en een mogelijkheid tot éénmalige regularisatie. Er zijn ook nieuwe facultatieve uitsluitingsgronden en diverse wijzigingen in de bestaande lijst van uitsluitingsgronden.


(5) De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte wordt, naar keuze, vastgesteld:

 • op basis van prijs,
 • op basis van kosten, rekening houdend met kosteneffectiviteit, zoals levenscycluskosten,
 • rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
(6) Het regelmatigheidsonderzoek wordt grondig hervormd. De offerte die slechts één of meer niet-substantiële onregelmatigheden bevat, wordt niet nietig verklaard behalve wanneer de combinatie of de cumulatie ervan de offerte substantieel onregelmatig maakt.


(7) Ook de regeling inzake het prijzenonderzoek wijzigt.


De hierboven besproken nieuwigheden zijn geenszins de enige wijzigingen in de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten. Zowel bij het opstellen van de opdrachtdocumenten, als bij de beoordeling van de offertes, dient er dus de nodige aandacht worden besteed aan het geheel van de gewijzigde regels, inbegrepen de regels inzake de uitvoering en de rechtsbescherming.


In het najaar organiseert Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten een uitgebreide informatiesessie over de plaatsing van overheidsopdrachten onder de nieuwe reglementering. Uiteraard staan onze specialisten nu reeds te uwer beschikking voor vragen en advies.


- Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven


Meer weten? Contacteer één van onze senior specialisten inzake overheidsopdrachten: k.uytterhoeven@legaloffice.be en s.moras@legaloffice.be.