Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?

 

Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?

5 jul 2017

Het Ministerie van Justitie heeft onlangs – naar eigen zeggen - een stap voorwaarts gezet naar een effectievere inning van verkeersboetes. Via de nieuwe portal www.verkeersboeten.be kan de dader van een verkeersovertreding online zijn boete vlot betalen.

Deze nieuwe tool vloeit voort uit recente Europese regelgeving die een doorgedreven samenwerking tussen de Europese lidstaten beoogt op het vlak van verkeersovertredingen, de zogenaamde Crossborder-richtlijn (Richtlijn 2015/413 van het Europees Parlement en de Raad).

Op grond van deze Richtlijn worden nummerplaatgegevens vlotter uitgewisseld en overtredingsprocedures sneller afgehandeld. De vlotte inning van boetes is een onderdeel ervan. Met de Wet van 28 april 2016 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en het Koninklijk Besluit van 28 juni 2017 wordt de Belgische wetgeving in die zin aangepast.

Deze nieuwe regelgeving is niet revolutionair. Wij stellen vast dat de procedure voorafgaandelijk aan dagvaarding gestroomlijnd wordt. Bovendien kan het Openbaar Ministerie met de verhoogde tarieven van minnelijke schikking een krachtiger repressief beleid voeren. Het opgezette doel van de beleidsmakers is veeleer efficiëntiewinst en ontrading.

Toch biedt het nieuwe betalingssysteem een aantal voordelen. De afhandeling van de betaling wordt sterk vereenvoudigd door de mogelijkheid van online-betaling en een gecoördineerde samenwerking met BPost. Vooral voor de inning van boetes in het buitenland wordt de stap tot betaling verkleind, aangezien de overtreder de aanmaning automatisch ontvangen zal in de taal van het land waar de nummerplaat geregistreerd werd. Bovendien voorziet de portal ook een Engelstalige versie. Toch is deze mogelijkheid niet van toepassing op elke boete. Het betreft enkel de onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen die het Openbaar Ministerie aan de overtreder voorstelt, en die niet betwist worden door de beweerde dader.

U kan de betaling uitvoeren via pc-banking met uw bankkaart of kredietkaart. De klassieke overschrijving wordt ook aanvaard. Betaling in cash geld of cheque is echter niet toegelaten. Afbetalingsplannen worden evenmin toegestaan.

Wordt de boete niet betaald, dan kan het Openbaar Ministerie, naargelang de aard van de inbreuk, een bevel tot betalen tegen de overtreder uitvaardigen of tot dagvaarding voor de politierechtbank overgaan.

Voor de boetes uitgesproken door een Politierechtbank blijft de klassieke tenuitvoerleggingsprocedure van toepassing. De overtreder moet in dat geval nog steeds wachten op het betalingsverzoek van de FOD Financiën.

Krijgt u een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betaling in de bus, dan betekent dit niet dat u uw recht op tegenspraak verliest en dat u de boete onmiddellijk moet betalen. Bent u niet akkoord met de boete, dan  kan u die betwisten. Wij raden u omwille van bewijsredenen aan om dit steeds per aangetekende zending te doen. In dit geval is de nieuwe inningswijze niet van toepassing.

Opgelet, de tarieven van minnelijke schikkingen zijn vanaf 1 mei 2017 verhoogd met ongeveer 33 %.

Ons kantoor staat u vanzelfsprekend bij voor verder advies en bijstand in verkeersprocedures.

Meer weten? Contacteer onze specialist inzake verkeersrecht: s.slachmuylders@legaloffice.be.