Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
KANSSPELEN  (2)

 
19 dec 2018
Wetgever maakt met nieuw artikel 5 van de strafwet een einde aan de polemiek omtrent de ‘decumul’-regeling

Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde “decumul-regime” af.

Meer informatie

DELETE
5 dec 2018
Bemiddelen wordt het nieuwe procederen

Sinds 12 juli 2018 is de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” grotendeels in werking getreden.

Meer informatie

DELETE
28 nov 2018
Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing

In de ministerraad van 23 november 2018 werd, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goedgekeurd. De vraag rijst of deze tweede lezing de kwaliteit van het voorontwerp van wet heeft verhoogd.

Meer informatie

DELETE
20 nov 2018
Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect

In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten werd het Vrijstellingsbesluit aangepast en wordt voortaan bepaald dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies.

Meer informatie

DELETE
19 nov 2018
Opzeggingsclausules hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig

Dat blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 oktober 2018 (arrest n° 140/2018).

Meer informatie

DELETE
12 nov 2018
Wetsontwerp tot hervorming goederenrecht ingediend in de Kamer

Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen met een volledig nieuw Boek III, en integreert hiermee een aantal specifieke wetten.

Meer informatie

DELETE
8 nov 2018
Wanneer neemt de maximumduur van de facultatieve uitsluiting in het kader van een overheidsopdracht een aanvang?

In een arrest van 24 oktober 2018 (C-124/17) heeft het Hof van Justitie besloten dat de maximumduur van de facultatieve uitsluiting wordt berekend vanaf de datum van het besluit van de bevoegde autoriteit.

Meer informatie

DELETE
31 okt 2018
Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!

De stroom aan nieuwe wetgeving houdt aan. Vanaf 1 november treedt de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking.

Meer informatie

DELETE
12 sep 2018
Het nieuwe vennootschapsrecht

Vennootschappen op nieuwe leest

Meer informatie

DELETE
11 sep 2018
De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!

Minder dan een maand na de inwerkingtreding van de wet-Peeters I is de eerste reparatie reeds een feit.

Meer informatie

DELETE
20 apr 2018
Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd

Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie

DELETE
11 apr 2018
Het einde van het Wetboek van Koophandel in zicht

Het wetsontwerp houdende de hervorming van het ondernemingsrecht werd goedgekeurd door de Kamer.

Meer informatie

DELETE