Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Update: ‘Meest Kwetsbaar Waardevol Bos’ of Nieuwe ‘Boskaart’ afgevoerd?

 

Update: ‘Meest Kwetsbaar Waardevol Bos’ of Nieuwe ‘Boskaart’ afgevoerd?

25 mei 2017

Vandaag staat het opnieuw in verschillende persberichten te lezen dat de Vlaamse Regering (of Minister-President) was overgegaan tot intrekking van de fel bekritiseerde ‘Boskaart’.

E.e.a. zou in miskenning zijn met het eigendomsrecht van de Vlaamse burger, die vaak al een stedenbouwkundige vergunning beschikken, maar ingevolge het ‘moratorium’ (lees: kapverbod) niet meer mochten bouwen.

Aangezien dit tevens indruist tegen de beginselen van behoorlijk bestuur, heeft de Vlaamse Regering op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart weer in te trekken a.d.h.v. een aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017.

Wat betekent dit concreet?

Het openbaar onderzoek is dan ook stopgezet, of beter: zonder voorwerp geworden, met als gevolg dat geen verdere bezwaren kunnen/moeten worden ingediend.

Daarnaast wordt men door de voormelde beslissing teruggeplaatst in de situatie zoals deze bestond vóór 31 maart 2017. De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt m.a.w. geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Definitief einde van de boskaart?

Men dient indachtig te houden dat de bescherming van zonevreemde bossen nog steeds en doelstelling is, die in het regeerakkoord werd opgenomen. Verder mag men niet uit het oog verliezen dat de beslissing geen afbreuk doet aan het Decreet dat op heden bestaat.

Op basis van verschillende verklaringen in de media mag men reeds noteren dat ‘de criteria’ zouden worden aangepast of het decreet ‘verder zou worden verfijnd’.

De discussie – die inmiddels al meer dan 20 jaar aansleept – zal m.a.w. in de nabije toekomst nog steeds worden beslecht.

Wat nu?

Mogelijks zijn verschillende grondeigenaren gealarmeerd door de huidige demarche (en opheffing va het principiële kapverbod) van de Decreetgever, met als gevolg dat zij zich gehaast weten in hun ontwikkelingsintenties.

Een doordachte ontwikkeling die in ruggenspraak met de vergunningverlenende overheid tot stand komt, blijft nog steeds de voorkeur genieten. Ervaring leert immers dat een doorgedreven overleg leidt tot een evenwichtige oplossing voor de beoogde ontwikkeling en een uiteindelijke stedenbouwkundige vergunning.

Op deze manier wordt de kans geboden om de belangen van de Vlaamse vergunningsaanvrager proportioneel te beperken in functie van de beoogde bescherming van het (zonevreemde) bos. De vergunningverlenende overheid beschikt immers nog steeds over de mogelijkheid om binnen de grenzen van de decretale, stedenbouwkundige en planologische bepalingen, voorwaarden aan de stedenbouwkundige vergunningen te koppelen.

Caluwaerts Uytterhoeven ondersteunt haar cliënten bij nazicht van de planologische/ruimtelijke context en poogt op een pragmatische wijze te adviseren bij het opstellen van het aanvraagdossier. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten zal u ongetwijfeld op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen m.b.t. (de herinvoering van) de boskaart en staat ter beschikking om ter zake professioneel advies te verlenen.

- Mtr. Yannick Grauwels

Meer weten? Contacteer y.grauwels@legaloffice.be en k.uytterhoeven@legaloffice.be.