Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Ondernemen

Ondernemen

Vennootschapsrecht

Een onderneming opstarten en structureren vergt gespecialiseerde juridische begeleiding. De keuze van de vennootschapsvorm, de oprichtingsformaliteiten, het opstellen van statuten, aandeelhouders-en managementovereenkomsten en een correcte corporate governance.

Daarnaast verdient de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alle aandacht. Bestuurders zijn steeds vaker aansprakelijk voor de beslissingen die zij in hun hoedanigheid van een vennootschap nemen of hebben genomen. 

Ook een overdracht, splitsing of fusie van vennootschappen maken een belangrijk deel uit van de vennootschapsrechtelijke praktijk. Niet alleen de wetgeving speelt daarbij een rol maar ook de kwaliteit van de onderhandelingen tussen de verschillende partijen. Cruciaal daarbij is het bereiken van een goed geredigeerde overeenkomst die een weerslag moet zijn van de consensus maar ook moet inspelen op eventuele toekomstige problemen. De grootte van de verkoopprijs is meestal evenredig aan de grootte van de risico’s en de aansprakelijkheden die contractueel worden uitgesloten. 

Helaas kunnen conflicten de goede werking van de vennootschap verstoren. Aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen zitten niet altijd op dezelfde lijn. De wet voorziet in een aantal mogelijkheden om dergelijke conflicten te vermijden, te beheersen dan wel te beslechten. Aandelen kunnen worden overgedragen of overgenomen. Ook minder ingrijpende oplossingen zijn denkbaar, zoals de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, dading of bemiddeling. 

Wij bieden bijstand en advies in onder meer: 

  • De keuze van de juiste rechtsvorm bij oprichting;
  • Het transactieproces bij fusies en overnames. Wij begeleiden het due diligence-onderzoek en voeren onderhandelingen tot en met het opstellen van de definitieve overeenkomsten;
  • Allerlei vormen van vennootschapsgeschillen via bemiddeling, arbitrage en/of rechtbanken;
  • Opmaak van de corporate housekeeping-documenten én contracten tussen alle partners betrokken bij de onderneming;
  • Het vermijden van en bijstand bij procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Economisch recht

Alle facetten van het ondernemen komen in het handelsrecht aan bod waardoor het een zeer dynamische rechtstak is.  De dagdagelijkse relaties tussen handelaars onderling maar ook tussen handelaar en klant of overheid vinden hun neerslag in commerciële contracten, kredietcontracten, licentiecontracten, bouwcontracten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchising constructies, handelshuurovereenkomsten, kantoor- en logistieke verhuringen, koop-verkoopcontracten en nog zoveel meer. Daarbij beschikt de handelaar over de vrijheid om naar eigen goeddunken handel te drijven. Dat betekent wel dat hij zijn aansprakelijkheid vlot en correct moet kunnen inschatten.

Een onderneming kan haar diensten of producten via verschillende kanalen en op verschillende manieren verdelen. Ook de verhouding tussen de onderneming en haar distributeurs of handelstussenpersonen kent vele gradaties. Een degelijke juridische begeleiding bij de oprichting en het beheer van een distributienetwerk is cruciaal.

De vrijheid van concurrentie vormt een andere hoeksteen van het economisch gebeuren. Iedere onderneming moet concurrentie aanvaarden, tenzij deze contractueel is beperkt. Deze concurrentie dient wel op een eerlijke manier te gebeuren. Is dat niet het geval, dan kan men de staking van de oneerlijke concurrentie vorderen. Het is dan van essentieel belang om snel en efficiënt te handelen.  Het afdwingen van contractuele beperkingen op concurrentievrijheid is eveneens vaak aan de orde.

Ook ten opzichte van de consument dienen bepaalde regels gerespecteerd te worden. Ondernemingen dienen aandachtig te zijn bij het opstellen van bijvoorbeeld reclame of promotiecampagnes. Deze moeten de klant voldoende aanspreken en verleiden en toch juridisch correct zijn.  Productaansprakelijkheid en Consumentenbescherming is kennis die voorhanden is.

Tenslotte kunnen onbetaalde facturen de cashflow van een onderneming onder druk zetten. Ook hier voorziet de wetgever in tal van mogelijkheden om de betaling te vorderen via minnelijke weg of gerechtelijke weg. De juiste keuze maakt u best nadat u juridisch advies heeft ingewonnen.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

  • De vertegenwoordiging in de meest uiteenlopende nationale en internationale geschillen en transacties;
  • De opmaak van of het nalezen van contracten rond kredieten, distributie, franchising, agentuur of het beëindigen ervan;
  • Het scannen van uw marketingcampagne zodat die aantrekkelijk én toch juridisch correct is;
  • Het vorderen van onbetaalde facturen, het voorstellen van een minnelijke schikking, het verzenden van ingebrekestellingen en het onderhandelen van afbetalingsplannen;
  • Het bekomen van een uitvoerbaar vonnis en indien nodig het nemen van bijkomende maatregelen zoals beslag en uitvoeringsmaatregelen.

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Dirk Berckmans
Dirk Berckmans
Senior partner

Gespecialiseerd in: M&A, bestuur van vennootschappen, corporate governance, commerciële contracten, arbitrage en mediation

Lees meer
Ignace Kroos
Ignace Kroos
Partner

Gespecialiseerd in: handelsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht

Lees meer
Frederik Van Overtveldt
Frederik Van Overtveldt
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A,

Lees meer
Federico Wuyts
Federico Wuyts
Partner

Gespecialiseerd in: vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Vincent De Somer
Vincent De Somer
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, bouwrecht

Lees meer
Stéphane Gevers
Stéphane Gevers
Partner

Gespecialiseerd in: kansspelen, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, verkeersrecht

Lees meer
Benny Backx
Benny Backx
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, informaticarecht, intellectuele rechten, insolventierecht

Lees meer
Noëmi Callaert
Noëmi Callaert
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, M&A

Lees meer
Marc Van Raemdonck
Marc Van Raemdonck
Advocaat Of Counsel

Gespecialiseerd in: publiek bouwrecht, privaat bouwrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Thaïs Habotte
Thaïs Habotte
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, intellectueel eigendom

Lees meer
Stephanie Verheyden
Stephanie Verheyden
Senior medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, insolventierecht

Lees meer
Ellen Ceulemans
Ellen Ceulemans
Senior medewerkster

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vastgoedrecht, huurrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht

Lees meer
Jorge Chávez Aréstegui
Jorge Chávez Aréstegui
Medewerker

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht

Lees meer
Berk Cimen
Berk Cimen
Medewerker

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, M&A, insolventierecht

Lees meer
Johanna Lamberechts
Johanna Lamberechts
Medewerkster

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, insolventierecht

Lees meer
Sibel Angelov
Sibel Angelov
Medewerkster

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht

Lees meer
Namitaa Shah
Namitaa Shah
Medewerkster

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, intellectuele eigendom

Lees meer
Tom Janssens
Tom Janssens
Derdejaars stagiair

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Michiel Meskens
Michiel Meskens
Derdejaars stagiair

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Olivier Nys
Olivier Nys
Tweedejaars stagiair

Gespecialiseerd in: handelsrecht

Lees meer
Marie Vercauteren
Marie Vercauteren
Eerstejaars stagiaire

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, intellectuele eigendom

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak